Brazilian Jiu-Jitsu

Learn Brazilian Jiu-Jitsu

~ Learn practical self-defense techniques
~ Gain self-confidence
~ Self-discipline
~ Greater awareness and fitness

Mondays 
Brazilian Jiu-Jitsu
6:00pm - 7:00pm