Brazilian Jiu-Jitsu

Learn Brazilian Jiu-Jitsu

~ Learn practical self-defense techniques
~ Gain self-confidence
~ Self-discipline
~ Greater awareness and fitness

Come in for a FREE BJJ class

Tuesdays 
Brazilian Jiu-Jitsu
7:00pm - 8:00pm